Oświadczenie o ochronie danych


Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej firmy wolfcraft GmbH (zwanej dalej wolfcraft). Ochronę Państwa danych osobowych przy ich przetwarzaniu traktujemy bardzo poważnie. Chcielibyśmy, aby podczas odwiedzin naszej strony internetowej czuli się Państwo bezpiecznie. Poniżej objaśniamy, jakie informacje są rejestrowane przez firmę wolfcraft w trakcie odwiedzania naszych stron internetowych i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Dane osobowe


Dane osobowe to poszczególne informacje osobiste lub rzeczowe, które można przyporządkować do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zalicza się do nich na przykład następujące informacje: prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia. Informacje, których nie można bezpośrednio powiązać z tożsamością danej osoby (dane indywidualne), np. ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników na stronie i adres IP, nie są danymi osobowymi.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych


Podczas wyświetlania naszych stron internetowych nasze serwery WWW gromadzą standardowo dane indywidualne dla celów zapewnienia bezpieczeństwa systemu, np. dane dotyczące połączeń komputera wysyłającego zapytanie (adres IP), odwiedzane strony internetowe, datę i czas trwania odwiedzin, rodzaj używanej przeglądarki i systemu operacyjnego oraz stronę internetową, z której nastąpiło przejście na naszą stronę. Powyższe dane są także analizowane do celów statystycznych. Tego rodzaju analiza statystyczna nie obejmuje żadnych danych osobowych. Indywidualni użytkownicy nie są śledzeni. Wszelkie dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail, nie są gromadzone, chyba że zostaną dobrowolnie podane, np. w ramach rejestracji, przeprowadzanej ankiety, udziału w konkursie z nagrodami lub przesłanego zapytania o informacje.
Chcemy stale ulepszać naszą ofertę i dlatego sięgamy po narzędzia do analizy: AWStats i Google Analytics.

Ochrona danych — Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analizy ruchu na stronach internetowych świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics korzysta z tzw. plików „cookie”, plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika i umożliwiających analizowanie korzystania ze strony. Informacje pobrane za pomocą plików cookie dotyczące korzystania ze strony przez użytkownika są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i na nim przechowywane. W przypadku aktywowania opcji uniemożliwiającej identyfikację adresu IP na niniejszej stronie adres IP jest najpierw skracany przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie administratora strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać niniejsze informacje w celu analizowania korzystania ze strony, opracowywania raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia na rzecz administratora strony dalszych usług powiązanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany z innymi danymi firmy Google. Obsługę plików cookie można wyłączyć, zmieniając odpowiednio ustawienia w używanej przeglądarce. Jednakże należy mieć na uwadze, że wyłączenie obsługi plików cookie może się wiązać z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto można zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania ze strony przez użytkownika (w tym adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę (plug-in) do przeglądarki internetowej dostępną na stronie tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Źródło: Warunki korzystania z Google Analytics

Zamiast dodatku do przeglądarek lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych można kliknąć ten link aby zablokować przesyłanie informacji do narzędzia Google Analytics na tej stronie w przyszłości (dodatek rezygnacji będzie działać wyłącznie w ramach danej przeglądarki i domeny). W ten sposób na urządzeniu zostanie zapisany plik cookie dotyczący rezygnacji. Jeżeli pliki cookie zostaną usunięte z przeglądarki, należy ponownie kliknąć ten link.

Google Maps


Ta strona internetowa korzysta na swojej podstronie „Wyszukiwanie sprzedawców” z Google Maps API — usługi firmy Google Inc. („Google”) umożliwiającej przeglądanie map — w celu zaprezentowania interaktywnej mapy. Przy korzystaniu z usługi Google Maps informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP) mogą być przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i na nim przechowywane. Firma Google ewentualnie przesyła te informacje stronom trzecim, jeżeli taki obowiązek wynika z ustawy lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google.

Firma Google nigdy nie zestawia adresu IP z innymi danym firmy Google. Jednakże pod względem technicznym możliwe jest identyfikowanie przez firmę Google przynajmniej poszczególnych użytkowników. Możliwe jest, że dane osobowe i profil osobowy użytkownika strony internetowej są przetwarzane przez firmę Google w innych celach, na co nie mamy i nie możemy mieć wpływu. To i fakt, że dane są przesyłane do Stanów Zjednoczonych stanowi kwestię problematyczną z punktu widzenia przepisów o ochronie danych.

Istnieje prosty sposób wyłączenia usługi Google Maps i zablokowania tym samym przepływu danych do firmy Google: W tym celu należy wyłączyć obsługę skryptów JavaScript w przeglądarce. Należy mieć jednak na uwadze, że takie działanie uniemożliwi korzystanie z okna mapy.

W świetle zagadnienia ochrony danych osobowych korzystanie z niniejszej strony i niewyłączenie obsługi skryptów JavaScript jest jednoznaczne z udzieleniem wyraźnej zgody na przetwarzanie zgromadzonych danych przez firmę Google w opisany sposób i we wcześniej wspomnianym celu.

Ochrona danych — AWStats


Statystykę serwera tworzą dane, które są przesyłane do nas przez przeglądarkę i automatycznie przechowywane. Dane te obejmują:

  • rodzaj oraz wersję przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • referrer URL (poprzednio odwiedzona strona)
  • nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)
  • godzinę otrzymania zapytania przez serwer
  • słowo kluczowe, dzięki któremu udało się znaleźć stronę np. za pomocą wyszukiwarki Google


Danych tych nie można z reguły przyporządkować do żadnej konkretnej osoby. Dane te nie są zestawiane z innymi źródłami danych. Po poddaniu ich analizie statystycznej są usuwane.

Korzystanie z przycisków „Udostępnij”/wtyczek


Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są przyciski „Udostępnij” i wtyczki społecznościowe następujących portali: facebook.com, twitter.com i youtube.com. Przyciski i wtyczki są oznaczone odpowiednim logo. Przy wywołaniu naszej strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę lub przycisk „Udostępnij”, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Twitter lub YouTube. Zawartość danego przycisku „Udostępnij” lub wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do przeglądarki, która łączy się ze stroną internetową. Dzięki dodaniu przycisku „Udostępnij” i wtyczek dana sieć społecznościowa otrzymuje informacje dotyczące naszej strony wyświetlanej przez użytkownika. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do portalu Facebook, Twitter lub YouTube, wówczas dana sieć społecznościowa może przyporządkować odwiedziny strony do danego konta. Podczas aktywacji przycisku „Udostępnij” lub wtyczki, np. poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub dodanie komentarza itp., odpowiednia informacja jest przesyłana za pomocą przeglądarki bezpośrednio do serwerów portali Facebook, Twitter lub YouTube i na nich przechowywana. Cel gromadzenia danych i ich zakres, dalsze ich przetwarzanie i wykorzystywanie, a także związane z tym prawa oraz możliwość zawieszenia konta w celu chronienia prywatności są opisane w polityce prywatności danej sieci społecznościowej. Aby uniknąć gromadzenia danych przez portale Facebook, Twitter lub YouTube dotyczących wyświetlania naszej strony internetowej, przed przejściem na naszą stronę należy wylogować się z portali Facebook, Twitter lub YouTube.

MyFonts Counter


Na naszej stronie umieszczony jest skrypt firmy MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA (zwanej dalej MyFonts). Jeżeli obsługa skryptów JavaScript w przeglądarce jest włączona i nie jest zainstalowana żadna blokada, przeglądarka będzie przesyłać ewentualne dane osobowe do firmy MyFonts. Nie jest nam wiadome, jakie dane firma MyFonts zestawia z otrzymanymi danymi i w jakim celu je wykorzystuje. Aby wyłączyć obsługę skryptów JavaScript przez firmę MyFonts, można zainstalować rozszerzenie do przeglądarek pozwalające blokować wykonywanie skryptów JavaScript (np. www.noscript.net). Więcej informacji o polityce ochrony danych w firmie MyFonts można znaleźć na stronie: https://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych


Przesłane dane osobowe wykorzystujemy w celu spełniania oczekiwań i wymagań użytkowników, a więc z reguły w celu wypełniania warunków umowy zawartej z użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w ramach udziału uczestnika w konkursie z nagrodami. Zgromadzone dane są wykorzystywane w celach marketingowych i do przeprowadzania ankiet na temat produktów wyłącznie po otrzymaniu uprzedniej zgody od użytkownika lub, gdy przepisy prawa przewidują taką ewentualność, jeżeli użytkownik nie wyraził sprzeciwu.
Żadne dane osobowe nie są przesyłane, sprzedawane lub w inny sposób ujawniane stronom trzecim, chyba że jest to wymagane w celu wykonania postanowień umowy lub użytkownik udzielił na to wyraźnej zgody. Na przykład przy zamawianiu produktów przez użytkownika niezbędne może być przekazanie adresu i informacji dotyczących zamówienia naszym dostawcom.
Jeżeli w celu świadczenia usługi lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie niezbędne jest przekazanie danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, wówczas stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane. Firma wolfcraft zobowiązuje zewnętrznych usługodawców do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych, zapewnienia poufności danych oraz niezwłocznego usunięcia danych osobowych w chwili, gdy przestają być potrzebne.

Wiadomości RSS („kanały RSS”)


Nasza strona oferuje użytkownikom możliwość pobierania kanałów RSS. Dzięki temu użytkownik może czerpać informacje o aktualnościach na naszej stronie w prasie bez potrzeby odwiedzania naszej strony. Korzystanie z tej usługi nie wiąże się z koniecznością podania żadnych danych osobowych.

Dane osobowe dzieci


Ponieważ ochrona prywatności dzieci ma ogromne znaczenie, nie zbieramy, nie przetwarzamy ani nie wykorzystujemy żadnych danych osobowych osób poniżej 18. roku życia. W przypadku gdy opiekun dziecka zauważy, że dziecko przesłało nam dane osobowe, wówczas może skontaktować się z nami, korzystając z adresów podanych w stopce strony, jeżeli życzy sobie, aby te dane zostały usunięte.

Korzystanie z plików cookie


Jak na wielu innych stronach, tak również na naszej stronie wykorzystywane są pliki cookie w celu poprawy jakości korzystania z naszej strony. Plik cookie jest plikiem przesyłanym przez stronę internetową do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisywanym przez przeglądarkę na komputerze użytkownika w formie specjalnego pliku przeznaczonego dla plików cookie. Pliki cookie wykorzystujemy w celu dostosowywania funkcjonalności strony do potrzeb użytkownika i zbierania statystyk dotyczących korzystania ze strony.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki, tak aby zablokować pobieranie przez nią plików cookie. Więcej na ten temat można znaleźć, klikając przycisk „Pomoc” w menu przeglądarki lub kontaktując się z producentem przeglądarki.

Na naszej stronie stosowane są obecnie następujące pliki cookie:

Nazwa pliku cookieWykorzystanie pliku cookieTrwałość pliku cookieHostWykorzystanie i pozostałe informacje
ga-disable-UA-33489106-1dodatek rezygnacji z usługi Google Analyticspermanentwww.wolfcraft.plTen plik cookie służy do blokowania śledzenia przez usługę Google Analytics. Jest on ustawiany w momencie uruchomienia dodatku rezygnacji przez użytkownika.
ga-disable-UA-33489106-3dodatek rezygnacji z usługi Google Universal Analyticspermanentwww.wolfcraft.plTen plik cookie służy do blokowania śledzenia przez usługę Google Universal Analytics. Jest on ustawiany w momencie uruchomienia dodatku rezygnacji przez użytkownika. Narzędzie Universal Analytics znajduje się obecnie w fazie testów i w przyszłości zastąpi narzędzie Google Analytics. Przez cały okres trwania fazy testów stosowane będą jednocześnie obydwa kody śledzenia.

 

Bezpieczeństwo


Firma wolfcraft podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą lub nadużyciem. Dane są przechowywane w bezpiecznym, nieudostępnianym publicznie środowisku operacyjnym. W przypadku kontaktu z firmą wolfcraft drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że nie gwarantujemy zachowania poufności przesłanych informacji. Treść wiadomości e-mail może być widoczna dla stron trzecich. Dlatego zalecamy przesyłanie do nas informacji poufnych wyłącznie drogą pocztową.

Zmiany do niniejszego oświadczenia o ochronie danych


Ze względów prawnych i/lub organizacyjnych niezbędne może okazać się okresowe zmienianie lub dostosowywanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją oświadczania o ochronie danych.

Prawo do informacji


Po przesłaniu pisemnego zapytania do naszej firmy użytkownik może się dowiedzieć, jakie dane dotyczące jego osoby (np. imię i nazwisko, adres) są przez nas przechowywane.

Kontakt


W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w firmie wolfcraft, która jest do dyspozycji w przypadku wniosków o udzielenie informacji, przesyłanych skarg i sugestii.

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w firmie wolfcraft GmbH:

Dr. Dornbach Consulting GmbH
Anton-Jordan-Straße 1
56070 Koblenz

E-mail: datenschutz@wolfcraftdotcom

Ostatnia aktualizacja: marzec 2015 r.