Gwarancja

Firma wolfcraft gwarantuje sprawne działanie produktów opatrzonych odpowiednim oznakowaniem * przez okres 5  lub 10 lat od daty ich zakupu, pod warunkiem korzystania z nich wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wykazane na samym przedmiocie zakupu, które wyniknęły z wady materiałowej lub fabrycznej.Gwarancja nie obejmuje wad i szkód powstałych wskutek niewłaściwej obsługi lub nieodpowiedniej konserwacji urządzenia.Ponadto gwarancja nie obejmuje typowych oznak zużycia, jak również wad i uszkodzeń, z którymi klient był zaznajomiony w chwili dokonywania zakupu. Pozostałe produkty firmy wolfcraft podlegają obowiązującym ustawowym regulacjom prawnym.

Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych możliwe jest wyłącznie za przedłożeniem rachunku/dowodu zakupu.

Udzielona przez wolfcraft gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę albo wymianę na nowy, a w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy).

wolfcraft
Części zamienne


Szukają Państwo części zamiennej?

 

Punkt serwisowy części zamiennych